Віртуальна галерея війни: 40 знакових ілюстрацій у інтерактивній хроніці, створеній на Webflow

Коли назбиралася критична маса робіт, нам захотілося зібрати їх в одному місці

Проєкт продовжує розвиватися, більшість робіт використовуються для збору донатів в Україні та закордоном, плануємо додати в галерею нові ілюстрації, заколабитися з українськими виробниками мерчу, і, можливо, з вами!)

--

--

Маркетингова агенція з місією зростити #100НовихВеликих на українському ринку. Створюємо бренди, системну комунікацію, сайти, додатки.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Once.agency

Once.agency

5 Followers

Маркетингова агенція з місією зростити #100НовихВеликих на українському ринку. Створюємо бренди, системну комунікацію, сайти, додатки.